Ikon män

MED STORT ENGAGEMANG, KOMPETENS OCH SPECIALISERING…

… brinner vi för att tillsammans med dig som kund göra dig framgångsrik. Byrån täcker samtliga affärsjuridiska områden och våra medarbetare har fullt fokus och individuell spetskompetens inom dessa områden där vi vet att vi tillhör de bästa.

NÄR DU BEHÖVER JURIDISK RÅDGIVNING…

…eller representation inom aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling, IT och IP-rätt, finansiering, finansiella tillståndsärenden, fastighetsrätt, arbetsrätt eller tvistlösning.

Våg

MED EN OMFATTANDE ERFARENHET…

… i ryggen tar vi oss an våra uppdrag med nytänkande och vinnaranda. Vi utmanar gärna det gängse, men tappar aldrig bort det viktigaste – dig, vår klient, och det uppdrag du anförtrott oss.

KOMPETENS

CORPORATE & PRIVATE EQUITY

Corporate & Private Equity

Aktiebolagsrättsliga frågeställningar är ständigt relevanta i såväl fåmansaktiebolag som i börsnoterade aktiebolag. Som specialister inom aktiebolagsrätt hjälper vi våra klienter med samtliga aktiebolagsrättsliga frågor, vilka bland annat kan avse frågor relaterade till förvärvsstrukturer och vinstutdelningar samt hanteringar av fusioner, emissioner och inlösenförfaranden.

MEDARBETARE
Per Gruwberger, Anders Rosholm, Kerstin Eifrém, Jonas Axelson, Louise Björneman, Sofia Persson, Carolina Thoft

Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser

Vi har lång erfarenhet av både nationell och internationell transaktionsjuridik. Vi har varit rådgivare åt såväl ett antal av Sverige mest kända industribolag som ett stort antal Private Equity-bolag vid köp och försäljningar av bolag. Vi inriktar oss på medelstora och mindre transaktioner och kan genom vår spetskompetens erbjuda en effektiv transaktionshantering. Vi biträder ofta våra klienter genom hela transaktionen vilket bl a innefattar s k due diligence, finansieringsrelaterade frågor samt upprättande, granskning och förhandling av såväl överlåtelseavtal som andra avtal som kan vara aktuella i transaktionen.

MEDARBETARE
Anders Rosholm, Peter Lennartz, Rebecca Zackrisson

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Kommersiell avtalsrätt

Vi har särskilt stor erfarenhet av frågor relaterade till inköp och försäljning av varor och tjänster, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Vi hanterar avtal och förhandlingar relaterade till exempelvis tillverkningsavtal, inköps- och försäljningsavtal, återförsäljningsavtal, agentval, allmänna villkor, leveransvillkor, legotillverkningsavtal, outsourcingavtal samt strategiska inköpsamarbeten.

MEDARBETARE
Per Gruwberger, Anders Rosholm, Louise Björneman, Martin Dell, Sofia Persson, Sofie Olovsson, Martin Klarin, Rebecca Zackrisson, Katrin Berglund

JÄRNVÄG OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Järnväg och kollektivtrafik

Vi är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad huvudsaklig specialisering inom järnväg och kollektivtrafik. Martin Dell har i mer än 11 år rådgett ett stort antal olika aktörer från branschens samtliga områden. Några av de frågor som vi kan hjälpa er med och som vi har erfarenhet ifrån är:

 • Strategi, dokumentation, projektledning och genomförande av upphandlingar av kollektivtrafiktjänster, både på anbudsgivarsidan och för uppdragsgivare. Vi har varit rådgivare i nästan samtliga upphandlingar av tågtrafik och flera stora upphandlingar av busstrafik sedan år 2000.
 • Dito avseende köp, hyra, finansiering eller leasing av lok, motorvagnar eller godsvagnar. Exempelvis har vi agerat rådgivare avseende inköpssituationer rörande specialvagnar och lok för systemtågsupplägg och några av de i Sverige mest vanliga motorfordon för personbefordran. Tvistesituationer har i dessa sammanhang också hanterats.
 • Upphandlingar av kort- och långvariga transportavtal avseende olika godsslag, exempelvis kemikalier, virke, malm och mineralolja, både för transportörer och uppdragsgivare.
 • Infrastrukturprojekt, såsom ut- och ombyggnad av banor, ERTMS-upprustning, terminaler och lossningsanläggningar.
 • Löpande frågor inom driften, såsom garantiärenden, tillstånd, avgifter, kollisioner eller fastighetsfrågor.
Martin Dell är dessutom artikelförfattare och föredragshållare inom ämnet.

MEDARBETARE
Martin Dell, Sofie Olovsson

OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är enkelt. Har andra rådgivare låtit er tro något annat? Låt oss förklara varför vår ståndpunkt är den rätta vid ett personligt möte. Vi har omfattande erfarenhet från framgångsrik rådgivning till såväl upphandlande enheter och myndigheter som till anbudsgivare. I våra tjänster ingår:
 • Strategi, projektledning, dokumentation och genomförande av upphandlingar enligt LOU och LUF, såväl för anbudsgivare som för upphandlande enheter och myndigheter. Vi har bland annat varit rådgivare vid några av Sveriges genom tiderna största upphandlingar av transporttjänster och PPP projekt.
 • Processföring i förvaltnings- och kammarrätt samt Högsta förvaltningsdomstolen.
 • Rättsliga analyser.
 • Etablering och förvaltning av kvalificeringssystem.


MEDARBETARE
Martin Dell, Peter Lennartz, Jonas Axelson, Sofie Olovsson

IMMATERIALRÄTT OCH IT-RÄTT

Immaterialrätt och IT-rätt

Skyddar ert bolag sina immateriella rättigheter? Har ni försäkrat er om äganderätten till de produkter eller det datasystem som era konsulter har tagit fram? Använder någon annan ert varumärke otillåtet? Har någon lagt beslag på ert varumärke som domännamn? Behöver ni förhandla en licens för en ny programvara? Vad händer med er verksamhet om bolaget som tillhandahåller ert IT-rättsliga affärssystem går i konkurs? Vi fokuserar på att vara ett affärsmässigt inriktat stöd och att kombinera goda juridiska kunskaper med förståelse för ert bolags verksamhet. Vår kompetens omfattar i stort sett all slags immaterialrätt och IT-rätt såsom exempelvis frågor rörande upphovsrätt, varumärkesrätt, firmor, patent, domännamn och software.

MEDARBETARE
Anders Rosholm, Jonas Axelson, Rebecca Zackrisson, Kerstin Eifrém, Amelie Edgren, Susanna Kihlberg, Sofie Olovsson, Sofia Persson

BANK OCH FINANS

Bank och finans

Vi på RosholmDell tillämpar en bred definition av finansjuridik innefattande allt från en aktieägares inlåning till sitt bolag till komplexa lånetransaktioner och komplicerade regulatoriska frågeställningar. Vi har omfattande erfarenhet av lånefinansiering, innefattande såväl bekräftad som obekräftad finansiering av förvärv, fastigheter, tillgångar och allmänna bolagsändamål, exportfinansiering, leasingfrågor och likviditetshantering. Vidare har vi mycket hög specialistkompetens inom det finansregulatoriska området och ger löpande råd inom frågor som rör finansiella tillstånd/registreringar, regelefterlevnad (compliance) och bolagsstyrning. Vi agerar regelbundet rådgivare till såväl mindre bolag, som professionella investerare, family offices och stora affärsbanker.

MEDARBETARE
Jonas Rydström, Martin Klarin, Louise Björneman

KOMMERSIELL TVISTELÖSNING

Kommersiell tvistelösning

På RosholmDell följer vi våra klienter i hela deras verksamhet och självklart finns vi där om en tvist skulle uppstå. Vi har omfattande erfarenhet av tvistemål i såväl allmän domstol som i skiljenämnd och flera av våra jurister har mångårig erfarenhet från domstolsväsendet. Vi följer våra klienter genom hela den rättsliga processen och betraktar oss själva som en strategisk partner till vår klient både under möten och diskussioner mellan parterna och vid domstolsförhandlingarna.

MEDARBETARE
Johan Norrlin, Carolina Thoft, Peter Lennartz, Martin Klarin, Katrin Berglund, Rebecca Zackrisson

ARBETSRÄTT

Arbetsrätt

RosholmDells arbetsrättsexperter kan bistå dig med all typ av arbetsrättslig rådgivning. Vi ger dig råd och bistår vid upprättande av anställningsavtal och konsultavtal samt andra typer av avtal mellan arbetsgivare och anställda. Det kan till exempel vara avtal för verkställande direktör och andra nyckelpersoner, hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, uppsägningar eller driftsinskränkningar. Vi kan också bistå vid omorganisationer eller andra förändringar av arbetsgivarens verksamhet, såsom rörelse- eller aktieöverlåtelser.

MEDARBETARE
Carolina Thoft, Kerstin Eifrém, Sofia Persson, Kartin Berglund

MILJÖRÄTT

FASTIGHETS-, HYRES- OCH ENTREPRENADRÄTT

Fastighets-, hyres- och entreprenadrätt

I RosholmDells fastighetsgrupp finns specialistkompetens inom entreprenadrätt, kommersiell hyresjuridik, transaktion och specialfastighetsrätt. Vi erbjuder ett gediget stöd i samtliga fastighetsjuridiska frågor och tillsammans har vi kunskapskedjan hela vägen från detaljplanearbete till exit vilket ger våra klienter ett uppskattat mervärde. Våra klienter är fastighetsförvaltande, fastighetsutvecklande bolag och kommuner eller andra fastighetsägande eller nyttjanderättshavande bolag. Genom att arbeta både för hyresvärdar och hyresgäster har vi ett djup i våra erfarenheter och insikter som är till nytta i varje uppdrag.

MEDARBETARE
Susanna Kihlberg, Per Gruwberger, Johan Norrlin, Peter Lennartz, Amelie Edgren, Martin Klarin, Jonas Axelson, Katrin Berglund
AKTIEBOLAGSRÄTT

Aktiebolagsrättsliga frågeställningar är ständigt relevanta i såväl fåmansaktiebolag som i börsnoterade aktiebolag...

FÖRETAGSÖVERLÅTELSER

Vi har lång erfarenhet av både nationell och internationell transaktionsjuridik...

KOMMERSIELL AVTALSRÄTT

Vi har särskilt stor erfarenhet av frågor relaterade till inköp och försäljning av varor och tjänster, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv...

JÄRNVÄG OCH KOLLEKTIVTRAFIK

Vi är Sveriges enda advokatbyrå med uttalad huvudsakliga specialisering inom järnväg och kollektivtrafik...

OFFENTLIG UPPHANDLING

Offentlig upphandling är enkelt...

IMMATERIALRÄTT OCH IT-RÄTT

Skyddar ert bolag sina immateriella rättigheter?

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

SAGT OM OSS

 • "Martin Dell har hjälpt oss med kompetent, snabb och effektiv rådgivning samt med stort engagemang vad gäller ekonomin i våra affärer."

  JOAKIM KARLSSON, EKONOMICHEF, BUFAB SWEDEN AB
 • "Anders Rosholm har under en längre tid snabbt och effektivt och med hög kompetens tillhandahållit juridisk rådgivning till vårt bolag. Jag vill särskilt poängtera att Anders hanterar immateriella rättighetsfrågor på ett utmärkt sätt."

  NICKLAS LÅNG, GENERAL COUNSEL, HÖGANÄS AB (PUBL)
 • "I överprövningssammanhang har Martin hanterat vårt uppdrag kompetent, snabbt och effektivt. Vi har varit mycket nöjda med hans assistans."

  PETER EGNER, NISCAYAH AB
 • "Sedan 2004 har Martin varit rådgivare till Bultens inköpsfunktioner. Han har bl.a. hjälpt oss med standardiseringen av våra inköpsdokument samt ett stort outsourcingprojekt. Rådgivningen har varit mycket kompetent, inte minst för att Martin har bra förståelse för den tekniska och ekonomiska delen av affären."

  TORBJÖRN HJERPE, VICE PRESIDENT QUALITY, ENVIRONMENT AND PURCHASING, BULTEN AB
 • "Martin Dell har varit rådgivare till DB Regio sedan vi startade vår verksamhet i Sverige. Han har på ett mycket kompetent sätt hjälpt oss vid våra inköpsprojekt i Sverige och i trafikhuvudmännens upphandlingar. Han har stor branschkännedom och kunskap inom inköps- och upphandlingsfrågor."

  TINO STEIGLEDER, AFFÄRSUTVECKLINGSCHEF, DB REGIO SVERIGE AB
 • Anders Rosholm och RosholmDell Advokatbyrå har sedan en längre tid varit affärsjuridiskt biträde till Alwex. RosholmDell har på ett kompetent och effektivt sätt löpande hanterat såväl fastighetsrättsliga tvistefrågor, kontraktsrättsliga frågor samt aktiebolagsrättsliga ärenden. Vi har varit mycket nöjda med deras arbete och det vi särskilt uppskattar är att byrån har hög tillgänglighet

  MATS LUNDMARK, VD ALWEX TRANSPORT AB
 • Utan våra jurister med Carolina Thoft och Martin Dell i spetsen på RosholmDell hade vi inte haft tryggheten i teamet som vi har idag, vi hade inte heller vågat satsa på nya idéer och innovativa samarbeten.

  Fredrik Wall, Managing Partner, Danji AB

VI ÄR ROSHOLMDELL

Hos oss möter du dedikerade människor som specialiserat sig i sina yrken som jurister. I våra uppdrag drivs vi av passion för uppgiften. Alltid med våra värderingar som ledstjärnor.

Martin Dell

Advokat

Ansvarig delägare Helsingborg

Martin har i mer än 17 år varit verksam som advokat, jurist och delägare på advokatbyrå, domstolar och offentliga förvaltningar i Sverige, Tyskland och Bryssel och är föreläsare och artikelförfattare inom trafik- samt inköps- och upphandlingsområdet. Han är en av Sveriges främsta experter inom järnvägs- och kollektivtrafikfrågor och arbetar utöver detta även med aktiebolagsrätt, företagsöverlåtelser, offentlig upphandling samt bank- och finansrätt.

Kontakt:

+46 708 344 660
martin.dell@rdlaw.se
Ladda ner Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2011: Medgrundare RosholmDell Advokatbyrå
2011: Grundare Rapidum Advokatbyrå
2010: Grundare Aprovis
2007/2008: Delägare Ramberg Advokater, Helsingborg
2000-2007 / 2008-2010: Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå, verksam i Frankfurt, Berlin, Göteborg, Stockholm och Helsingborg
1998-2000: Biträdande åklagare, handläggare på regional planeringsmyndighet, handläggare vid EU-kommissionen samt biträdande domare I bl.a. Halle, Naumburg och Bryssel
1996-1997: Föreläsare inom offentlig rätt, privat akademi Hemmer

Utbildning:

2010: Buying business services (silf competence)
2001: Diverse juridiska kurser vid Stockholms universitet
(inträdesförutsättning för Sveriges Advokatsamfund)
2000: 2:a juridiska staatsexamen, Halle, Tyskland
1997/1998: Master of european law, Stockholms Universitet
1997: 1:a juridiska staatsexamen, Halle, Tyskland

Språk:

Svenska, tyska, engelska

Medlemskap:

2002: Sveriges Advokatsamfund
2001: Tyska Rechtsanwaltskammer, Frankfurt

Anders Rosholm

Advokat

Ansvarig delägare Växjö

Anders har mer än fjorton års erfarenhet av arbete som affärsjuridisk rådgivare. Anders har varit verksam som advokat, bolagsjurist på Husqvarna AB (publ) och i domstol. Han är specialiserad på företagsöverlåtelser, aktiebolagsrätt samt IT/IP-rätt.

Kontakt:

+46 707 344 661
anders.rosholm@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2011: Medgrundare, RosholmDell Advokatbyrå
2010-2011: Bolagsjurist, Husqvarna AB (Publ)
2009-2010: Secondment på noterat industribolag
2004-2010: Advokat och biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2004: Tingsnotarie, Halmstad tingsrätt

Utbildning:

2003: Jur. Kand, Lunds universitet
2003: Université Aix Marseille III, Aix En Provence – Juridikstudier
2000: Université Stendahl, Grenoble, franska studier
1993-94: Senior year marion high school, Marion Illinois, USA

Språk:

Svenska, engelska, franska och spanska

Medlemskap:

2010: Sveriges Advokatsamfund

RosholmDell_Per002_1_comp

Per Gruwberger

Advokat

Ansvarig delägare Kalmar

Per har mer än åtta års erfarenhet av arbete som affärsjuridisk rådgivare. Per har varit verksam som biträdande jurist och i domstol och är specialiserad inom bolags- och aktiemarknadsrätt, företagsöverlåtelser samt fastighets- och entreprenadrätt.

Kontakt:

+46 707 344 641
per.gruwberger@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2011: Advokat och biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2010-2011: Biträdande jurist, Amber Advokater
2009-2010: Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå
2007-2009: Tingsnotarie, Malmö tingsrätt
2005-2007: Biträdande Jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Utbildning:

2005: Jur. Kand, Lunds universitet
2003-2004: University of Westminster, London – Juridikstudier

Språk:

Svenska, engelska

Medlemskap:

2016: Sveriges Advokatsamfund

 

Susanna Kihlberg

Specialist Counsel

Susanna Kihlberg har mer än sexton års erfarenhet av fastighetsjuridik och ansvarar nu för byråns fastighets-grupp. Tidigare har Susanna arbetat som bolagsjurist i flera bolag, senast Fabege AB (publ.) i Stockholm, samt advokatbyrå, kommunal förvaltning och hyresnämnd. Susanna har hyresjuridisk spetskompetens och djup kunskap om en fastighets hela livscykel från förhandling och tecknande av komplexa hyresavtal, genomförande av byggprojekt, förvaltning, lokalanpassning, avslut av hyresförhållande och transaktion. Med sitt helhetsperspektiv och breda operativa erfarenhet ger hon ett mervärde till byråns kunder.

Kontakt:

+46 733 311 646
susanna.kihlberg@rdlaw.se

Erfarenhet:

2017: Specialist Counsel, RosholmDell Advokatbyrå
2016-2017: Affärsjurist, Egen byrå
2012-2016: Bolagsjurist, Fabege AB (publ.)
2009-2012: Fastighetsjurist, Stockholm Stad
2003-2009: Jurist, Apoteket AB (publ.), Q-PARK, AG Advokat
2002-2003: Hyresnämndsnotarie
2001-2002: Notarie Skiljedomsinstitutet i Stockholm/ICAC, Moskva

Utbildning:

2002: Jur. Kand, Uppsala Universitet
2001: Juridikstudier, Köpenhamns Universitet

Språk:

Svenska, engelska

 

Amelie Edgren

Biträdande jurist (föräldraledig)

Amelie studerade juridik vid Örebro universitet och avlade sin examen år 2014. Samma år började hon på RosholmDell Advokatbyrå. Amelies huvudsakliga rättsområden är fastighetsrätt och företagsöverlåtelser.

Kontakt:

+46 708 344 460
amelie.edgren@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2014: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2013-2014: Juridisk samt administrativ praktik, RosholmDell Advokatbyrå

Utbildning:

2014: Masterexamen i juridik, Örebro universitet

Språk:

Svenska, engelska och tyska

Johan Norrlin

Advokat

Johan har mer än åtta års erfarenhet av juridisk rådgivning som biträdande jurist och advokat. Johan har också varit verksam som domare i tingsrätt och hovrätt och är specialiserad inom tvistelösning samt fastighets- och miljörätt.

Kontakt:

+46 702-74 85 29
johan.norrlin@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2015: Advokat, RosholmDell Advokatbyrå
2010-2014: Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Glimstedt
2009-2010: Biträdande jurist, Hamilton Advokatbyrå
2008-2009: Tf Hovrättsassessor och Hovrättsassessor, Göta Hovrätt
2006-2008: Tingsfiskal, Växjö Tingsrätt
2005-2006: Hovrättsfiskal, Göta Hovrätt
2003-2004: Notarie, Länsrätten i Kronobergs län och Växjö Tingsrätt
2001-2002: Inskrivningsjurist, Eksjö Tingsrätt

Utbildning:

2001: Jur. Kand Lunds universitet

Språk:

Svenska, engelska

Medlemskap:

2012: Sveriges Advokatsamfund

Carolina Thoft

Advokat

Carolina avlade sin Jur. kand vid Lunds universitet 2012. Carolina som har varit verksam som biträdande jurist och i domstol är främst inriktad mot arbetsrätt och processrätt. Carolina bistår även många start-ups med rådgivning via RosholmDells engagemang i THINK Accelerate.

Kontakt:

+46 705 556 679
carolina.thoft@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2015: Biträdande jurist och advokat, RosholmDell Advokatbyrå
2013-2015: Tingsnotarie, Kalmar Tingsrätt
2012-2013:  Biträdande jurist, advokatbyrån Southlaw

Utbildning:

2012: Jur. Kand, Lunds universitet
2011: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet – Ekonomistudier
2010: Maastricht university – Juridikstudier

Språk:

Svenska, engelska

Medlemskap:

2016: Sveriges Advokatsamfund

Louise Björneman

Louise Björneman

Advokat (föräldraledig)

Louise avlade sin Jur. Kand. vid Lunds universitet 2010. Hon arbetar med olika affärsjuridiska områden. Hennes fokus ligger på bolagsrätt, aktiemarknads- och kapitalmarknadsrätt, företagsöverlåtelser samt obeståndsrätt. Louise har erfarenhet av att biträda såväl ägarledda som börsnoterade bolag. Hon har dessutom vana vid att bistå med juridisk rådgivning till både nationella och internationella bolag och koncerner.

Kontakt:

+46 708 344 685
louise.bjorneman@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2016: Biträdande jurist och advokat, RosholmDell Advokatbyrå
2015-2016: Jurist Ernst & Young
2009-2015: Biträdande jurist, Trägårdh Advokatbyrå
2008-2009: Juridisk och administrativ assistent Ackordscentralen Malmö

Utbildning:

2010: Jur. Kand, Lunds universitet

Språk:

Svenska, engelska

Medlemskap:

2016: Sveriges advokatsamfund

 

Peter Lennartz Röstlund

Peter Lennartz

Biträdande jurist (föräldraledig)

Peter avlade sin Jur. Kand vid Stockholms universitet 2012. Peter har därefter varit verksam inom det förvaltnings- och socialrättsliga området och som tingsnotarie i allmän domstol. Han började arbeta på RosholmDell 2016 och arbetar främst med processrätt, fastighets- och entreprenadrätt samt offentlig upphandling.

Kontakt:

+46 709 915 912
peter.lennartz.rostlund@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2016: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2014-2016: Tingsnotarie, Kalmar Tingsrätt
2012-2014:  Jurist, brukarkooperativet Jag

Utbildning:

2012: Jur. Kand, Stockholms universitet
2010: Islands högskola – Juridikstudier

Språk:

Svenska, engelska

 

Medarbetare RosholmDell Kerstin Eifrém

Kerstin Eifrém

Biträdande jurist (Föräldraledig)

Kerstin avlade sin juristexamen vid Örebro universitet 2012. Kerstin har därefter varit verksam som paralegal på ett snabbväxande it-företag, som skatterådgivare samt arbetat med fri- och rättighetsprocesser. Hon började arbeta på RosholmDell 2017 och arbetar främst med arbetsrätt, immaterialrätt och IT-rätt.

Kontakt:

+46 707 344 668
kerstin.eifrem@rdlaw.se

Erfarenhet:

2017: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2016–2017: Forskningsstipendiat Centrum för Rättvisa
2013–2016: Skatterådgivare PwC
2012–2013: Paralegal Neo Technology

Utbildning:

2013: Intellectual Property Law, UC Berkeley
2012: Jur. Kand, Örebro universitet

Språk:

Svenska, engelska

Medarbetare RosholmDell Sofia Bernhäll
Sofia Bernhäll

Ekonomiansvarig

Sofia är utbildad redovisningsekonom och är ekonomiansvarig på RosholmDell Advokatbyrå. Hon kommer senast från Advokatfirman Glimstedt i Växjö.

Sofia tog sin examen från Affärshögskolan i Jönköping 2014 och arbetar löpande med advokatbyråns bokföring och ekonomifunktion.

Kontakt:

+46 708 344 326
sofia.bernhall@rdlaw.se

Erfarenhet:

2017: Ekonomiansvarig, RosholmDell Advokatbyrå 
2013-2017: Administrativ assistent, Advokatfirman Glimstedt i Växjö 

Utbildning:

2014: Affärsinriktad redovisningsekonom, Affärshögskolan i Jönköping

Språk:

Svenska, engelska

Martin 600x273Martin Klarin

Biträdande jurist

Martin studerade juridik och ekonomi vid Lunds universitet. Under 2015 avlade han sin juristexamen samt en kandidatexamen inom företagsekonomi. Efter sin utbildning var Martin verksam som tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt. Han började arbeta på RosholmDell under 2017 och arbetar främst med bank- och finansrätt, bolagsrätt och processrätt.

Kontakt:

+46 768 661 287
martin.klarin@rdlaw.se
Ladda ner VCF-card ↓

Erfarenhet:

2017: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2015-2017: Tingsnotarie, Helsingborgs tingsrätt

Utbildning:

2015: Jur. Kand, Lunds universitet
2015: Ekonomie kandidatexamen, Lunds universitet

Språk:

Svenska, engelska

 

medarbetare rosholm dell rebecca zackrisson

Rebecca Zackrisson

Biträdande jurist

Rebecca avlade sin juristexamen vid Umeå universitet 2014. Tidigare har Rebecca arbetat med främst familj- och arvsrätt. Rebecca är även en van talare och har hållit ett antal föredrag samt andra anföranden inom familj- och arvsrätt. Hon började arbeta på RosholmDell 2017 och arbetar främst med IT/IP-rätt, processrätt, arbetsrätt, familj- och arvsrätt.

Kontakt:

+46 707 884 071
rebecca.zackrisson@rdlaw.se

Erfarenhet:

2017: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2014-2017: Jurist, E. Nilssons juridik

Utbildning:

2014: Juristexamen, Umeå Universitet

Språk:

Svenska, engelska

 

Medarbetare RosholmDell Sofia PerssonSofia Persson

Biträdande jurist

Sofia studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin juristexamen 2017. Hon har tidigare varit verksam inom det förvaltningsrättsliga området och började arbeta på RosholmDell Advokatbyrå 2018. Sofia arbetar främst med allmän bolagsrätt, kommersiella avtal samt arbetsrätt.

Kontakt:

+46 701 477 652
sofia.persson@rdlaw.se

Erfarenhet:

2018: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå
2017: Handläggare, Migrationsverket

Utbildning:

2017: Juristexamen, Lunds Universitet

Språk:

Svenska, engelska

 

Medarbetare RosholmDell Sofie OlovssonSofie Olovsson

Biträdande jurist

Sofie har studerat juridik vid Lunds universitet och tog i januari 2018 sin juristexamen samt en magisterexamen i European Business Law. Sofie arbetar främst med allmän bolagsrätt, järnväg- och kollektivtrafikfrågor samt offentlig upphandling.

Kontakt:

+46-702 887 098
sofie.olovsson@rdlaw.se

Erfarenhet:

2018: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå

Utbildning:

2018: Juristexamen, Lunds universitet
2018: Magisterexamen, European Business Law, Lunds universitet
2015: Juridikstudier, Maastricht Universiteit

Språk:

Svenska, engelska

Johanna Henriksson

Biträdande jurist

Johanna studerade juridik vid Lunds universitet och tog sin juristexamen 2018. Johanna började arbeta på RosholmDell i januari 2019 och arbetar främst med miljörätt, fastighetsrätt, offentlig upphandling och arbetsrätt.

Kontakt:

+46 768 516 796
johanna.henriksson@rdlaw.se

Erfarenhet:

2019: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå

2018: Biträdande jurist, Nordic Law Advokatbyrå

 

Utbildning:

2018: Juristexamen, Lunds universitet
2016: Juridikstudier, Maastricht Universiteit

 

Språk:

Svenska, engelska

Niklas Grabowski

Biträdande jurist

Niklas har studerat juridik och nationalekonomi vid Lunds Universitet och tog sin juristexamen 2018. Niklas arbetar främst med fastighetsrätt, processrätt, offentlig upphandling, och järnväg- och kollektivtrafikfrågor.

Kontakt

+46 79 076 20 46
niklas.grabowski@rdlaw.se

Erfarenhet:

2018: Biträdande jurist, RosholmDell Advokatbyrå

Utbildning:

2018: Juristexamen
2018: Magisterexamen inom nationalekonomi
2016: Kandidatexamen inom nationalekonomi

Språk:

Svenska, engelska, tyska

Malin Berggren

Administration

Malin arbetar som juristassistent, administratör och LEAN-ansvarig på RosholmDell Advokatbyrå. Malin är utbildad projektledare och kommer senast från Advokatfirman Vinge i Stockholm.

Kontakt:

+46 708-344 033
Malin.berggren@rdlaw.se

Erfarenhet:

2018: VDR-assistent, Advokatfirman Vinge, Stockholm
2017: Customer service agent, Egencia, Stockholm
2015-2017: Admission Expert, STS Student Travel schools, Göteborg

Utbildning:

2015: Projektledning inriktning evenemang, Yrkeshögskolan i Landskrona
2011: Fristående kurser, Santa Barbara City College, USA

Språk:

Svenska, engelska

OM ROSHOLMDELL

RosholmDell är en ung och nytänkande advokatbyrå och vårt mantra är “Användbar Juridik”. Sedan 2011 bygger vi Sveriges bästa affärsjuridiska advokatbyrå genom att tillämpa en ny och unik affärsmodell som avviker från traditionella approacher. Vi jobbar med LEAN-principer för att fokusera på det som är värdeskapande för våra kunder. Vi tillämpar därför LEAN-principer i ALLT vi gör för att uppnå ständig förbättring, vi coachar alla medarbetare månatligen i individuella samtal, vi ger varje medarbetare eget ansvar och utrymme att bestämma hur mycket hon eller han vill påverka och utveckla vår byrå. Vi har en mycket platt organisation som verkar efter en true partnership-modell där vi har skapat olika forum och strukturer för löpande feedback och ständig förbättring av vårt ledarskap.

Medarbetarnas praktiska erfarenhet sträcker sig från nyanställd till närmare tjugo år. Byråns seniora jurister har mångårig erfarenhet av att arbeta som advokater på stora affärsjuridiska byråer, som assessorer på domstolar och som bolagsjurister på några av Sveriges mest framgångsrika bolag. Flertalet av juristerna besitter, förutom allmän affärsjuridisk kunskap, specialkompetens inom till exempel avtalsrätt, transaktioner, arbetsrätt, bolagsrätt, IP- och IT rätt, järnväg- och kollektivtrafik, bank- och finans, offentlig upphandling och processrätt.

Vi jobbar med mycket kvalificerad juridik för några av Sveriges och världens ledande aktörer inom respektive bransch, men även med ett stort antal inspirerande startup-bolag där vi bland annat är sponsorer till Företagsfabriken i Växjö, företagsacceleratorn THINK i Helsingborg och Science Park i Kalmar.

KARRIÄR

En förutsättning för att vi år 2025 ska bli Sveriges bästa affärsjuridiska advokatbyrå är att vi har Sveriges skickligaste medarbetare. Vi är ständigt på jakt efter skickliga och drivna medarbetare och du är varmt välkommen att ta kontakt med oss för att prata karriär eller skicka in en ansökan om anställning.

Hos oss kommer du att trivas om du är en person som kan tänka kritiskt, vill påverka och triggas av höga målsättningar. Du är mycket noggrann, utåtriktad och har en hög tillgänglighet samt affärsmässig förståelse för juridikens roll i kundens verksamhet. Vidare bör du vara driven och stresstålig. Eftersom vi arbetar mycket aktivt med marknadsföring ska du tycka om att träffa nya människor och nätverka samt bibehålla goda relationer med våra kunder. Du ska helt enkelt gilla att bygga produktiva samarbeten genom pålitlighet, kompetens och empati. I framtiden ser du dig som en senior och erfaren jurist och en leverantör av högkvalitativa lösningar som inte fastnar i formalism eller problemtänkande. Du har en stor portion humor och nära till skratt samt känner solidaritet mot dina kollegor, glädje över att leverera högkvalitativa resultat och stolthet över att kunna finna nya lösningar.

Du kommer att arbeta i en mycket kreativ och utvecklande miljö där du får tillfälle att arbeta med några av Sveriges mest framgångsrika och intressanta bolag, alltifrån det lilla startupbolaget på jakt efter riskkapital till det börsnoterade industribolaget som ska finansiera sitt förvärv av ett konkurrerande bolag. I gengäld blir du rikligt belönad med stimulerande arbetsuppgifter, en fin arbetsmiljö, fantastiska kollegor och stort eget ansvar redan vid ett tidigt stadium i din karriär. Vidare lägger vi stor vikt på personlig utveckling vilket bland annat sker i form av löpande coachning samt strukturerade månatliga utvecklingssamtal med bland annat ömsesidig feedback.

Låter det intressant? Vänligen ta kontakt med vår VD Martin Dell på martin.dell@rdlaw.se eller telefon 0708 344 660.

KONTAKTA OSS

KONTAKT

+46 470 78 88 55
info@rdlaw.se

ADRESS

Klostergatan 1
SE-352 30 Växjö Sverige

ADRESS

Stortorget 11
SE-252 20 Helsingborg Sverige

ADRESS

Fiskaregatan 46
SE-392 31 Kalmar Sverige

BESÖKSADRESS

Karlavägen 57
Stockholm
Sverige

VI STÖDJER

CF Hbg Stor logga