ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅS ALLMÄNNA VILLKOR (2022:2)

1. TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor gäller för de tjänster som RosholmDell Advokatbyrå AB (”RosholmDell” eller ”vi”) tillhandahåller på uppdrag av kunder (”Kunden” respektive ”Uppdraget”). Utöver dessa allmänna villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (”God advokatsed”) samt andra regler om advokatverksamhet föreskrivna i lag eller annan författning.

2. UPPDRAGET OCH DESS OMFATTNING

Vid början av Uppdraget kommer RosholmDell och Kunden överens om Uppdragets omfattning och utförande. Omfattning och utförande kan därefter ändras. Våra tjänster tillhandahålls utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som Kunden tillhandahållit i det enskilda Uppdraget. Det förutsätts att informationen är fullständig och korrekt. Om inte Kunden ger specifika instruktioner avseende bemanningen kommer varje Uppdrag bemannas på det sätt som bedöms mest effektivt för Kunden.

Våra tjänster är endast avsedda för Kunden och de ändamål de tillhandahållits för. Vi tar inget ansvar om våra tjänster används för andra ändamål än vad de är avsedda för. Kunden kan endast förlita sig på information som presenteras i slutgiltiga versioner som skickas från oss. Utkast utgör endast preliminära bedömningar. Innehåll publicerat i sociala medier, nyhetsbrev eller andra utskick riktade till allmänheten utgör aldrig rådgivning. Även om vi angett en uppfattning om hur utfallet av ett Uppdrag kan komma att bli, har vi inget ansvar om detta resultat inte uppnås.

Uppdraget omfattar endast moment som avtalats skriftligen. Tjänsterna baseras på svensk, gällande rätt. Ingen rådgivning lämnas direkt från oss avseende förhållanden i utländsk rätt eller skatterätt. Har vi förmedlat kontakt till rådgivare från andra jurisdiktioner eller med kompetens inom skatterätt utgör deras rådgivning aldrig rådgivning från RosholmDell.

3. UPPDRAGS ANTAGANDE OCH UPPHÖRANDE

Vi är inte förpliktade att anta ett Uppdrag utan kan avböja ett Uppdrag utan att uppge skäl.

Kunden har rätt att när som helst skriftligen begära att vi frånträder Uppdraget. Kunden ska dock erlägga betalning för det arbete som utförts och för de utlägg som gjorts fram tills Uppdragets upphörande.

God advokatsed reglerar under vilka omständigheter RosholmDell har rätt eller är skyldig att frånträda ett Uppdrag. Vid frånträdande av Uppdrag är Kunden skyldig att erlägga betalning för det arbete som utförs och för de utlägg som görs fram tills Uppdragets upphörande.

4. IDENTIFIERING OCH INTRESSEKONFLIKTER

Vi måste för vissa Uppdrag kontrollera våra Kunders identitet och ägarförhållanden samt arten av och syftet med Uppdraget. Vi kan be om uppgifter avseende Kunden och annan person som för Kundens räkning är involverade i Uppdraget samt varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vidare kan vi vara skyldiga att verifiera information som lämnas till oss och därför inhämta information från externa källor. Information vi inhämtat för detta syfte kommer hanteras enligt lag och God advokatsed.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är förhindrade enligt lag att underrätta Kunden om att misstankar föreligger samt om eventuell anmälan till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger är vi skyldiga att avböja eller frånträda Uppdraget.

Innan vi åtar oss Uppdrag gör vi i enlighet med God advokatsed en kontroll avseende eventuell intressekonflikt. Vi kommer därför efterfråga den information som krävs för att kunna avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger. Sådana kontroller kommer även att göras under pågående Uppdrag om nya omständigheter framkommer.

5. TYSTNADSPLIKT OCH KOMMUNIKATION

RosholmDell omfattas, om inget annat följer av lag eller God advokatsed, av tystnadsplikt avseende uppgifter som erhållits om Kunden och dennes angelägenheter vid utförande av Uppdraget. Om Kunden godkänner och vi inom ett Uppdrag samverkar med andra rådgivare eller sakkunniga har vi rätt att lämna ut relevant information till dessa, för att de ska kunna lämna råd eller utföra sina tjänster.

RosholmDell kommunicerar med Kunden över internet ex. via e-post. Vi tillser att vi har alla erforderliga säkerhetssystem för detta. Dessa kommunikationssätt innebär dock risker som RosholmDell inte tar ansvar för. Eftersom vi använder säkerhetsanordningar kan viktig e-post hamna i t.ex. spamfilter eller blockeras av brandväggar. Kunden bör därför vid behov följa upp viktig e-postkorrespondens via telefon.

6. FÖRVARANDE AV MATERIAL OCH ARKIVERING

Vi kommer, i pappersform eller i elektronisk form, förvara eller hos tredje part förvara alla relevanta kopior av dokument som hanterats och genererats i Uppdraget. Dessa dokument arkiveras under den tid som bedöms lämplig med hänsyn till Uppdragets art, dock under minst den tid som påkallas av lag eller God advokatsed.

7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

RosholmDell har äganderätt till samtliga immateriella rättigheter kopplat till arbetsresultat som vi genererat i ett Uppdrag. Kunden äger dock rätt att använda resultaten för de ändamål de tagits fram. Om inget annat avtalas får arbetsresultat som genererats av oss inte spridas till allmänheten, säljas eller användas för marknadsföringsändamål.

8. ARVODE OCH KOSTNADER

Våra arvoden överensstämmer med reglerna och principerna enligt God advokatsed. Om vi inte avtalat annat fastställs våra arvoden baserat på faktorer såsom uppdragets omfattning, art, svårighetsgrad, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, uppdragets värde, tidsfaktorer och uppnått resultat. Som stöd för fastställandet av arvodet anger vi internt ett timarvode för respektive jurist baserat på dennes kunskap, kompetens och erfarenhet. Normalt sker översyn och justering av timarvodena i början av varje kalenderår.

Om Uppdraget medger det kan RosholmDell lämna en första uppskattning av arvodet för Uppdraget. Eventuella arvodesuppskattningar ska inte ses som en arvodesbegränsning om vi inte uttryckt detta skriftligen. Arvodesuppskattningar kan ändras vid ändrade omständigheter. Mervärdesskatt tillkommer om RosholmDell är skyldig att debitera sådan. Nödvändiga kostnader och utlägg som uppkommer i samband med Uppdragets utförande ersätts av Kunden. Om ett ärende inom ett Uppdrag avgörs i rättegång och vårt arbete motsvarar ett högre arvode än vad Kunden tillerkänns i rättegången, förbehåller vi oss rätten att fakturera det högre beloppet.

9. FAKTURERING OCH BETALNING

Om inget annat avtalas faktureras upparbetat arvode och kostnader löpande månadsvis. Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi ansvarar enbart för skada som Kunden vållats till följd av försummelse från vår sida vid utförande av Uppdraget. Ansvaret är begränsat till ett belopp motsvarande högst fem gånger det arvode exklusive mervärdesskatt som Kunden erlagt för Uppdraget. Vi ansvarar vidare endast för den direkta skada som Kunden faktiskt lider. Ansvaret reduceras därmed med alla belopp som kan utfås från försäkring eller tredje part. Ansvaret omfattar heller inte minskning eller bortfall av omsättning, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Vi ansvarar endast gentemot Kunden och därmed inte för skador uppkomna hos tredje part. RosholmDells medarbetare ansvarar aldrig personligen för skador som orsakas Kunden. Krav mot RosholmDell preskriberas inom tre år från anspråkets uppkomst om inte talan har väckts inom denna tid.

11. KLAGOMÅL

Om Kunden är missnöjd med våra tjänster och vill framställa klagomål eller krav ska Kunden kontakta RosholmDells VD. VD och för Uppdraget ansvarig jurist utreder klagomålet och svarar på Kundens frågor. Vid krav mot RosholmDell ska en skriftlig redogörelse av den påstådda försummelsen och den förväntande skadan skickas till VD.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på Uppdraget. Tvister som uppstår med anledning av Uppdraget ska slutligen avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Växjö.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i en skiljedom kopplat till Uppdraget eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling kopplat till Uppdraget. Detta gäller dock inte om en rättighet eller skyldighet att avslöja informationen följer av bindande författning, myndighetsbeslut eller God advokatsed. Det gäller inte heller vid klandertalan eller annan prövning i domstol som har ett samband med tvisten.

Om tvist uppstår mellan en Kund som är konsument och RosholmDell där samförståndslösning inte kan nås, kan Kunden ha rätt att få tvisten prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses en fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information inklusive kontaktuppgifter till Konsumenttvistnämnden finns på Konsumenttvistnämndens webbplats: advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden/.