ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅS ALLMÄNNA VILLKOR (2018:1)

1. TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor tillämpas på samtliga tjänster som RosholmDell Advokatbyrå AB (”RosholmDell” eller ”vi”, ”oss”, ”vår”) tillhandahåller genom uppdrag av dess kunder (”Kunden” respektive ”Uppdraget”). Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt andra regler om advokatverksamhet föreskrivna i lag eller annan författning för Uppdraget.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING

Våra tjänster och arbetsprodukter tillhandahålls och utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenterats för oss i det enskilda Uppdraget. Vi har därmed rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

Den tillhandahållna produkten är inte avsedd för annat ändamål än för vilket den lämnats och är inte avsedd att appliceras i andra fall. Vi tar därmed inte något ansvar för konsekvenser som kan följa av att våra tjänster och produkter appliceras på fall och i sammanhang de inte är avsedda för. Ingen annan än Kunden äger rätt att förlita sig på eller dra slutsatser baserade på våra produkter.

Uppdraget omfattar endast moment som avtalats skriftligen. RosholmDells Uppdrag omfattar aldrig skatterättslig rådgivning eller skatterelaterade överväganden.

3. IDENTIFIERING OCH PERSONUPPGIFTER

Enligt lag och god advokatsed måste vi för vissa Uppdrag kontrollera våra Kunders identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan Uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Kunden och annan person som för Kundens räkning är involverade i Uppdraget och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla och behandla enbart i den utsträckning som föreskrivs enligt lag.

I samband med att vi åtar oss ett ärende görs i enlighet med god advokatsed en kontroll avseende undersökning av eventuell intressekonflikt i förhållande till annan kund. Vi kommer därvid att efterfråga den information som vi anser relevant för att kunna avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda Uppdraget.

RosholmDell är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Uppdraget och hanterar dessa enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), den kompletterande svenska lagen om dataskydd samt föreskrifter som meddelats enligt denna lag. För mer information om hur RosholmDell behandlar personuppgifter hänvisas till RosholmDells Integritetspolicy på rosholmdell.se.

4. SEKRETESS

RosholmDell omfattas av Advokatsamfundets regler om sekretess och tystnadsplikt. Detta innebär att vad som anförtrotts oss inom ramen för advokatverksamheten omfattas av sekretess. Uppgifter, information och material som vi får kännedom om eller tar del av i anledning av handläggning av ärenden behandlas konfidentiellt. Samtliga medarbetare på RosholmDell omfattas av nu nämnda sekretess. Om vi inom ramen för ett Uppdrag anlitar extern kompetens kommer vi att tillse att alla våra samarbetspartners omfattas av motsvarande sekretess i förhållande till Uppdraget och den information som de kan komma att ta del av i samband med fullgörande av Uppdraget.

5. ARKIVERING

Under den tid som ett Uppdrag pågår lagrar vi dokument och arbetsresultat som vi, Kunden eller tredje man har tagit fram i anledning av Uppdraget. Lagring sker i elektronisk och i fysisk pappersform, tillgängligt för medarbetarna på RosholmDell. När ett Uppdrag slutförts arkiveras relevanta dokument och arbetsresultat som genererats i Uppdraget i elektronisk form eller fysisk pappersform under den tid vi anser lämpligt för Uppdraget i fråga, dock inte under kortare tid än vad som är påkallat av god advokatsed.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi förbehåller oss samtliga immateriella rättigheter till de arbetsresultat som vi genererar i ett Uppdrag. Kunden äger dock rätt att använda resultaten för de ändamål de tagits fram. Om inget annat avtalats får arbetsresultat och material som genererats av oss under inga omständigheter ges för allmän spridning, försäljning eller användas för marknadsföringsändamål.

7. ARVODE OCH KOSTNADER

Arvodet ska överenskommas före Uppdragets påbörjande. I annat fall tillämpas vid var tid gällande ordinarie arvode per jurist och timme. Mervärdesskatt tillkommer såvitt RosholmDell är skyldig att debitera sådan. Uppkomna nödvändiga kostnader och utlägg i samband med Uppdragets utförande ska ersättas av Kunden.

8. FAKTURERING OCH BETALNING

För det fall inget annat avtalas faktureras upparbetat arvode och kostnader löpande månadsvis. Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 15 % per år.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi ansvarar enbart för skada som Kunden vållats till följd av försummelse från vår sida vid utförande av Uppdraget begränsat till ett belopp motsvarande högst fem gånger arvodet för Uppdraget. Vi ansvarar vidare endast för den skada som Kunden faktiskt lider. Ansvaret reduceras därmed med alla belopp som kan utfås från försäkring som Kunden har tecknat eller som har tecknats för Kunden eller från annan avtals- eller skadelöshetsförbindelse där Kunden är part eller förmånstagare. Ansvaret omfattar inte minskning eller bortfall av omsättning eller vinst eller annan indirekt skada eller konsekvensskada. Vi ansvarar endast gentemot Kunden och därmed inte för skador uppkomna hos eller som förorsakats tredje man.

RosholmDells medarbetare ansvarar aldrig personligen för skador som orsakas Kunden. Krav mot RosholmDell preskriberas inom tre år från anspråkets uppkomst om inte talan har väckts inom denna tid.

10. UPPDRAGS ANTAGANDE OCH UPPHÖRANDE

Kunden har rätt att när som helst avsluta samarbetet med RosholmDell genom att skriftligen begära att vi frånträder Uppdraget. Kunden ska dock erlägga betalning för det arbete som utförts och för de utlägg som gjorts av oss för Kundens räkning fram tills Uppdragets upphörande.

Vi är inte förpliktade att anta varje Uppdrag som vi erbjuds, utan har rätt att utan angivande av skäl avböja ett Uppdrag.

God advokatsed anger under vilka omständigheter RosholmDell har rätt eller är skyldig att frånträda ett Uppdrag. Vid frånträdande av Uppdrag är Kunden skyldig att erlägga betalning för det arbete som utförts och för de utlägg som gjorts av oss för Kundens räkning fram tills Uppdragets upphörande.

11. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på Uppdraget. Tvister som uppstår i anledning av Uppdraget ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Växjö.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av Uppdraget eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Uppdraget. Detta gäller dock inte om rättighet eller skyldighet att avslöja informationen följer av bindande författning, myndighetsbeslut eller god advokatsed. Det gäller inte heller vid klandertalan eller annan prövning i domstol som har samband med tvisten.