ROSHOLMDELL ADVOKATBYRÅS ALLMÄNNA VILLKOR (2019:1)

1. TILLÄMPNING

Dessa allmänna villkor tillämpas på samtliga tjänster som RosholmDell Advokatbyrå AB (”RosholmDell” eller ”vi””) tillhandahåller genom uppdrag av dess kunder (”Kunden” respektive ”Uppdraget”). Vid sidan av dessa allmänna villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt andra regler om advokatverksamhet föreskrivna i lag eller annan författning för Uppdraget.

2. UPPDRAGETS OMFATTNING

Vid början av Uppdraget kommer RosholmDell och Kunden överens om Uppdragets omfattning och vilka personer hos RosholmDell som ska utföra det arbete som omfattas av Uppdraget. Omfattningen av Uppdraget kan därefter komma att ändras. RosholmDell arbetar i team och RosholmDell sätter egenhändigt ihop teamet för varje enskilt Uppdrag för att säkerställa att rätt sakkunskap och resurser används efter vad som är nödvändigt och krävs av Uppdraget.

Våra tjänster och arbetsprodukter tillhandahålls och utformas enbart utifrån de omständigheter, fakta och instruktioner som presenterats för oss i det enskilda Uppdraget. Vi har därmed rätt att förutsätta att dessa omständigheter, fakta och instruktioner är fullständiga och korrekta.

Vår rådgivning och den tillhandahållna produkten är inte avsedd för annat ändamål än för vilket den lämnats och är inte avsedd att appliceras i andra fall. Vi tar därmed inte något ansvar för konsekvenser som kan följa av att våra tjänster och produkter appliceras på fall och i sammanhang de inte är avsedda för. Ingen annan än Kunden äger rätt att förlita sig på eller dra slutsatser baserade på våra produkter. RosholmDells publicerade innehåll i sociala medier, nyhetsbrev eller andra utskick riktade till allmänheten utgör inte rådgivning.

Uppdraget omfattar endast moment som avtalats skriftligen. RosholmDells Uppdrag omfattar endast rättsförhållanden i Sverige och aldrig skatterättslig rådgivning eller skatterelaterade överväganden. Genom vårt nätverk bistår vi gärna Kunden med att instruera andra kvalificerade jurister från andra jurisdiktioner eller inom det skatterättsliga området, men råd från sådana jurister utgör inte råd från RosholmDell och ligger därmed utanför Uppdraget.

3. IDENTIFIERING OCH PERSONUPPGIFTER

Enligt lag och god advokatsed måste vi för vissa Uppdrag kontrollera våra Kunders identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan Uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende Kunden och annan person som för Kundens räkning är involverade i Uppdraget och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla och behandla enbart i den utsträckning som föreskrivs enligt lag.

I samband med att vi åtar oss ett ärende görs i enlighet med god advokatsed en kontroll avseende undersökning av eventuell intressekonflikt i förhållande till annan kund. Vi kommer därvid att efterfråga den information som vi anser relevant för att kunna avgöra om en faktisk eller potentiell intressekonflikt föreligger.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta Er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda Uppdraget.

RosholmDell är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i enlighet med Uppdraget och hanterar dessa enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation), den kompletterande svenska lagen om dataskydd samt föreskrifter som meddelats enligt denna lag. För mer information om hur RosholmDell behandlar personuppgifter hänvisas till RosholmDells Integritetspolicy på rosholmdell.se.

4. SEKRETESS

RosholmDell omfattas av Advokatsamfundets regler om sekretess och tystnadsplikt. Detta innebär att vad som anförtrotts oss inom ramen för advokatverksamheten omfattas av sekretess. Uppgifter, information och material som vi får kännedom om eller tar del av i anledning av handläggning av ärenden behandlas konfidentiellt. Samtliga medarbetare på RosholmDell omfattas av nu nämnda sekretess. Om vi inom ramen för ett Uppdrag anlitar extern kompetens kommer vi att tillse att alla våra samarbetspartners omfattas av motsvarande sekretess i förhållande till Uppdraget och den information som de kan komma att ta del av i samband med fullgörande av Uppdraget.

RosholmDell kommunicerar med Kunden via internet och e-post och vi tillser att vi har alla erforderliga säkerhetssystem. Dessa kommunikationssätt innehåller dock risker som RosholmDell inte tar ansvar för. Eftersom vi använder säkerhetsanordningar kan viktig e-post hamna i t.ex. spamfilter eller blockeras av brandväggar, varför Kunden bör följa upp viktig e-postkorrespondens via telefon.

5. ARKIVERING

Under den tid som ett Uppdrag pågår lagrar vi dokument och arbetsresultat som vi, Kunden eller tredje man har tagit fram i anledning av Uppdraget. Lagring sker i elektronisk och i fysisk pappersform, tillgängligt för medarbetarna på RosholmDell. Dokument och arbetsresultat kan komma att lagras i den molntjänst som RosholmDell vid varje tillfälle använder. När ett Uppdrag slutförts arkiveras relevanta dokument och arbetsresultat som genererats i Uppdraget i elektronisk form eller fysisk pappersform under den tid vi anser lämpligt för Uppdraget i fråga, dock inte under kortare tid än vad som är påkallat av god advokatsed eller lag.

6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi förbehåller oss samtliga immateriella rättigheter till de arbetsresultat som vi genererar i ett Uppdrag. Kunden äger dock rätt att använda resultaten för de ändamål de tagits fram för. Om inget annat avtalats får arbetsresultat och material som genererats av oss under inga omständigheter spridas allmänt, säljas eller användas för marknadsföringsändamål.

7. ARVODE OCH KOSTNADER

Arvodet ska överenskommas före Uppdragets påbörjande. I annat fall tillämpas vid var tid gällande ordinarie arvode per jurist och timme. På begäran av Kunden kan RosholmDell förse Kunden med en uppskattning av arvodet för ett Uppdrag. Om omfattningen av ett Uppdrag ändras eller nytt fakta framkommer kan dock avvikelser från sådan uppskattning förekomma. Mervärdesskatt tillkommer såvitt RosholmDell är skyldig att debitera sådan. Uppkomna nödvändiga kostnader och utlägg i samband med Uppdragets utförande ska ersättas av Kunden.

8. FAKTURERING OCH BETALNING

För det fall inget annat avtalas faktureras upparbetat arvode och kostnader löpande månadsvis. Fakturor ska betalas senast 30 dagar efter fakturans datum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 15 % per år.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi ansvarar enbart för skada som Kunden vållats till följd av försummelse från vår sida vid utförande av Uppdraget samt begränsat till ett belopp motsvarande högst fem gånger arvodet för Uppdraget. Vi ansvarar vidare endast för den skada som Kunden faktiskt lider. Ansvaret reduceras därmed med alla belopp som kan utfås från försäkring eller tredje man. Ansvaret omfattar inte minskning eller bortfall av omsättning eller vinst eller annan indirekt skada eller konsekvensskada. Vi ansvarar endast gentemot Kunden och därmed inte för skador uppkomna hos tredje man.

RosholmDells medarbetare ansvarar aldrig personligen för skador som orsakas Kunden. Krav mot RosholmDell preskriberas inom tre år från anspråkets uppkomst om inte talan har väckts inom denna tid.

10. KLAGOMÅL

Om Kunden av någon anledning skulle vara missnöjd med våra tjänster eller på annat sätt framställa klagomål eller krav, ber vi Kunden att kontakta RosholmDells VD. VD kommer tillsammans med ansvarig jurist för Uppdraget att utreda klagomålet och svara på Kundens frågor. Vid krav mot RosholmDell ska en skriftlig redogörelse sändas till VD där den påstådda försummelsen eller felet och den förväntade skadan beskrivs.

11. UPPDRAGS ANTAGANDE OCH UPPHÖRANDE

Kunden har rätt att när som helst avsluta samarbetet med RosholmDell genom att skriftligen begära att vi frånträder Uppdraget. Kunden ska dock erlägga betalning för det arbete som utförts och för de utlägg som gjorts av oss för Kundens räkning fram tills Uppdragets upphörande.

Vi är inte förpliktade att anta varje Uppdrag som vi erbjuds, utan har rätt att utan angivande av skäl avböja ett Uppdrag.

God advokatsed anger under vilka omständigheter RosholmDell har rätt eller är skyldig att frånträda ett Uppdrag. Vid frånträdande av Uppdrag är Kunden skyldig att erlägga betalning för det arbete som utförts och för de utlägg som gjorts av oss för Kundens räkning fram tills Uppdragets upphörande.

12. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

Svensk lag ska tillämpas på Uppdraget. Tvister som uppstår med anledning av Uppdraget ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Växjö.

Parterna förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte avslöja förekomsten av eller innehållet i skiljedom i anledning av Uppdraget eller information om förhandlingar, skiljeförfarande eller medling i anledning av Uppdraget. Detta gäller dock inte om rättighet eller skyldighet att avslöja informationen följer av bindande författning, myndighetsbeslut eller god advokatsed. Det gäller inte heller vid klandertalan eller annan prövning i domstol som har samband med tvisten.