Säkerställ att de innovationer, tekniska lösningar och datorprogram som anställda skapar tillfaller företaget. Huvudregeln är att äganderätten till arbetsresultat tillfaller arbetsgivaren automatiskt. Det finns dock ett viktigt undantag från huvudregeln som innebär att äganderätten till de flesta typer av immaterialrättsliga resultat, som exempelvis upphovsrätt för text, rörlig bild och designrätt inte automatiskt överförs till arbetsgivaren. Regelverket kring detta har blivit mer komplext och olika typer av immateriella rättigheter har olika grundförutsättningar. Det är därför viktigt att reglera dessa frågor i era anställningsavtal och policydokument. Utöver själva ägandefrågan tillkommer också frågor om ersättning, sekretess och hantering av registrering av immateriella rättigheter. 

RosholmDell hjälper många kunder att ta fram effektiva klausuler i anställningsavtal och policys för hantering av anställdas immateriella rättigheter. I en sådan policy kan företaget ge både chefer och anställda tydliga villkor för vad som gäller för de immateriella rättigheter som de anställda genererar – exempelvis avseende rätt till ersättning m.m. Det är också viktigt att ta höjd för skyldigheter som följer av kollektivavtal och att förslaget på policyn förhandlas med berörda fackförbund innan beslut om att införa policyn tas. 

Ni är varmt välkomna att kontakta delägaren Carolina Thoft och vår IP-expert Viktor Johansson, om du har frågor avseende hantering av anställdas immateriella rättigheter.