Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial och Bergs Timber AB (publ) har i samband med Bergs Timber ABs förvärv av Jarl Timber AB ingått ett kreditfacilitetsavtal om 260 Mkr innefattande en checkräkningskredit, en bankgarantiram samt ett periodlån. Danske Bank biträddes i transaktionen av RosholmDells Bank och Finansavdelning bestående av Jonas Rydström, Johan Ragnar och ansvarig delägare Martin Dell.