Stämmosäsongen är här. Många aktiebolag och ekonomiska föreningar ska genomföra ordinarie bolagsstämma respektive föreningsstämma (årsstämma) inom de närmaste månaderna. Årsstämmorna kan komma att infalla samtidigt med den pågående spridningen av viruset som orsakar covid-19. För att aktieägare och föreningsmedlemmar ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter i samband med årsstämma, men på samma gång verka för att minimera risken för spridning, har riksdagen nyligen antagit en tillfällig lag – Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Lagen ger utökade möjligheter till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande i stämman genom ombud. Därigenom kan antalet personligen närvarande begränsas samtidigt som aktieägare och föreningsmedlemmar behåller sin möjlighet till inflytande.

Utöver den nyantagna lagens möjligheter att delta på distans finns också möjlighet att hålla en skrivbordsstämma (samtliga aktieägare skriver under stämmoprotokollet), en stämma online (samtliga aktieägare deltar online) eller en hybridstämma (både fysiskt deltagande på plats och deltagande online möjliggörs). De uppräknade alternativen passar för vissa bolag och föreningar, men inte för alla. Antalet aktieägare eller föreningsmedlemmar, samtycke från aktieägare eller föreningsmedlemmar samt tillgång till tekniska lösningar är exempel på faktorer som avgör om alternativen kan användas.

Undrar du vilket alternativ som passar bäst i just ditt fall eller har du andra frågor relaterade till ämnet stämma eller till ditt företag? Du är i så fall mer än välkommen att höra av dig till Per Gruwberger och Louise Björneman.