Anbud i offentliga upphandlingar innehåller ofta affärskänsliga uppgifter som anbudsgivaren vill hemlighålla för sina konkurrenter. För detta krävs dock att uppgifterna omfattas av sekretess hos den upphandlande myndigheten. För sekretess krävs att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. Anbudsgivare som vill undvika att deras affärshemligheter avslöjas för konkurrenter bör därför noggrant motivera för den upphandlande myndigheten varför uppgifterna är känsliga. I annat fall finns det en risk att skälen för sekretess inte anses uppfyllda och att uppgifterna lämnas ut. En utförlig begäran om sekretess förenklar även för den upphandlande myndighetens prövning av om det finns skäl för sekretess.

RosholmDell Advokatbyrå kan hjälpa dig som anbudsgivare i offentliga upphandlingar att skydda dina affärshemligheter. Vi kan även ge rådgivning till upphandlande myndigheter rörande tillämpningen av reglerna om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling. Varmt välkommen att kontakta våra experter på offentlig upphandling, advokaten Peter Lennartz och seniora juristen Christian Nilsson, om du har frågor om offentlighet och sekretess, eller några andra frågor rörande offentlig upphandling.