Corporate & Private Equity

Aktiebolagsrättsliga frågeställningar är ständigt relevanta i såväl fåmansaktiebolag som i börsnoterade aktiebolag. Som specialister inom aktiebolagsrätt hjälper vi våra klienter med samtliga aktiebolagsrättsliga frågor, vilka bland annat kan avse frågor relaterade till förvärvsstrukturer och vinstutdelningar samt hanteringar av fusioner, emissioner och inlösenförfaranden.

Medarbetare

Per Gruwberger, Anders Rosholm, Kerstin Eifrém, Louise Björneman, Sofia Persson, Carolina Thoft

Corporate Private Equity