RosholmDell har varit rådgivare åt Gransjöverken AB i samband att bolaget förvärvats av Bergs Timber AB (publ). Överlåtelsen av aktierna i Gransjöverken AB sker genom en riktad emission av aktier i Bergs Timber, för vilka betalning erläggs genom överlåtelse av aktierna i Gransjöverken (apportemission). Transaktionen innebär att aktieägarna i Gransjöverken AB blir ägare av ca 15 % av det totala antalet aktier i Bergs Timber AB (publ). Gransjöverken bedriver sågverksverksamhet och omsätter ca MSEK 215 vid en produktionsvolym om mer än 100.000 m³ sågade och hyvlade trävaror. RosholmDells team bestod av Per Gruwberger och Martin Dell.