Covid-19 och Force Majeure

Med anledning av den senaste tidens ökade spridning av covid-19, och konsekvenser därav, har vi tagit fram denna information som övergripligt beskriver vilka bestämmelser och tolkningar som finns gällande force majeure och i vilka situationer force majeure skulle kunna vara åberopbart. Rätt att åberopa force majeure kan dock skilja sig mellan olika länders regelverk, omständigheterna i det enskilda fallet och vad parterna har avtalat.

Vår slutsats är att det kommer att vara principiellt möjligt att åberopa force majeure i nuvarande situation och sannolikt ännu troligare med tanke på att läget förmodligen kommer att förvärras under de kommande veckorna. Det krävs dock i varje enskilt fall en konkret analys och avvägning som är beroende av tillämplig lag, avtalsformuleringar och hur er egen och era kunders och leverantörers situation påverkas i realiteten.

Vi har även satt samman en intern expertgrupp för att kunna hjälpa er så snabbt och effektivt som möjligt. Är ni osäkra på vad som gäller för er verksamhet eller i era avtal och behöver någon att rådgöra med så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Force Majeure – en översikt

Force majeure är ursprungligen ett franskt uttryck som betyder ”övermakt”. Inom juridiken är det istället en beteckning på en regeltyp som återfinns i vissa avtal och som reglerar ett, under vissa omständigheter, tillåtet avsteg från den grundläggande principen att avtal ska hållas. Force majeure avser som huvudregel exceptionella och oväntade händelser som hindrar avtalsuppfyllelse och som inte hade gått att undvika. Force majeure-regler kan se olika ut i olika typer av avtal och mellan olika länder, men är generellt av innebörden att en avtalspart på grund av ett yttre hinder kan ursäktas för att den inte uppfyller sina åtaganden och presterar i enlighet med avtalet.

Vid bedömning huruvida det föreligger force majeure, dvs. rätten att inte uppfylla åtagande enligt avtal, utgår man från bl.a. följande punkter:

(i) Det ska röra sig om en extraordinär händelse som ligger utanför parternas kontroll. Händelsen eller omständigheten ska vara omfattande och sällan inträffande, som t.ex. ett krig eller en naturkatastrof. Även en pandemi som covid-19 är en sådan händelse som typiskt sett anses vara extra ordinär och utanför parters kontroll.

(ii) Den extraordinära händelsen är oväntad. Det innebär att det inte ska ha gått att förutse händelsen vid tidpunkten för avtalets ingående. Om det redan vid avtalets ingående finns en möjlighet att förutse att den extraordinära händelsen kommer att ske, kan detta i sig utesluta möjligheten att tillämpa force majeure. Tidpunkten för avtalets ingående blir därmed väldigt avgörande, exempelvis blir det stor skillnad om avtalet slöts förra sommaren (när ingen kände till covid-19) eller om det gjordes under februari i år när en allmän smittspridning var känd.

(iii) Nästa steg är att den extraordinära händelsen måste utgöra ett hinder eller resultera i att fullgörandet av en viss avtalsförpliktelse blir oskäligt betungande. Exempel på hinder som kan aktualiseras med anledning av corona-epidemin är att en avtalsparts leveranser försenas eller hindras på grund av sjukdom eller hinder för personalen att ta sig till arbetet. Ett annat hinder kan vara myndighetsbeslut, exempelvis att verksamheter som anordnar evenemang i Sverige vartill fler än 500 personer är tänkt att medverka tvingas att ställa in på grund av regeringens förbud om detsamma.

(iv) Hindret som uppstår i och med den extraordinära händelsen går inte att undvika eller förhindra. Detta krav är relativt långtgående och missas enligt vår uppfattning av många. Ni som företag behöver undersöka om det går att, på ett icke-oskäligt betungande vis, komma runt ett hinder såsom eventuell personalbrist genom att hyra in extern personal/begära övertid av befintlig personal eller att uteblivna reservdelar från en underleverantör går att köpa in från någon annan. Om det är möjligt att kringgå/avhjälpa hindret aktualiseras som huvudregel inte force majeure-rätten eftersom fullgörandet fortfarande ligger inom avtalspartens kontroll.

(v) Slutligen, för att få åberopa en force majeure-situation krävs det oftast att den part som vill göra gällande force majeure måste meddela den andra parten om detta. Sådant meddelade bör ske genast, i annat fall riskeras att rätten går förlorad eller att en skadeståndsskyldighet uppstår för den skada som hade kunnat undvikas om meddelande om force majeure skickats i rätt tid. Vad som är i rätt tid kan skilja sig från avtal till avtal, och även utifrån det enskilda fallet. För att undvika detta bör det kommuniceras så snabbt misstanke om force majeure uppstår.

Effekten av Force Majeure

Om ni slutligen kommer fram till att ni/en motpart till er har rätt att åberopa force majeure så kan resultatet av en force majeure-situation skilja sig från avtal till avtal och mellan olika länders lagar. I somliga force majeure-situationer ursäktas den försenade parten helt för sitt dröjsmål och kan även slippa att prestera helt. Motparten kan då inte alls, eller inte under viss tid, göra gällande några påföljder till följd av förseningen. I andra klausuler medför force majeure enbart att motparten förlorar rätten att kräva skadestånd vid försening, men har fortfarande rätt till prisavdrag eller hävning.

Vi hoppas att denna sammanfattning kan vara till hjälp för er, men tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller funderingar kring ovan. Vi bistår er gärna med bedömningar om (i) det föreligger force majeure-situationer i er verksamhet samt (ii) vilket resultat en eventuell force majeure kan få för era avtal/leveranser.