Vilka entreprenadrättsliga regleringar finns avseende dagens stora ökningar av kostnader?

Idag har vi stora höjningar av energipriser och stora höjningar av många materialpriser. Det är viktigt att känna till hur detta regleras i entreprenadrätten, oavsett om man är beställare eller entreprenör. Beträffande oförutsedda kostnadshöjningar finns en bestämmelse i AB04/ABT06 som anger att avtalat pris får ändras om kostnadsändring beror på myndighetsbeslut, krig eller kris med liknande effekt. Det ska vara kostnader som är nödvändiga för entreprenaden och kostnadsökning som beror på prishöjning av material ska vara onormal. Prisändringen får endast ske om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt har påverkat hela kontraktssumman.

Bestämmelsen finns i kap 6 § 3 AB04 eller ABT06. Bestämmelsen är inte helt lätt att tolka men RosholmDell kan biträda med tolkning i enskilda fall. Kontakta Mari Jemt, mari.jemt@rdlaw.se, för rådgivning.