Compliance & Regulatory

RosholmDells verksamhetsgrupp inom Compliance & Regulatory har spetskompetens inom regelefterlevnad, riskhantering och närliggande områden. Det handlar exempelvis om frågor rörande hållbarhet, dataskydd, visselblåsningar, sanktioner och internutredningar. Vi bistår även med implementering av nya regelverk. Vi har stor erfarenhet av att leverera Användbar Juridik med fokus på praktiska och enkla lösningar, oavsett ärendets komplexitet.

Compliancefrågor är aktuella för de flesta av byråns klienter eftersom regelverken som ska beaktas berör allt fler och blir alltmer komplexa. Vår målsättning är alltid att underlätta compliance-arbetet för våra kunder.

Våra kunder är verksamma inom många olika branscher och består av kommuner, regioner, mikrobolag i expansiva faser, ägarledda bolag, börsnoterade bolag och globala koncerner.

I våra tjänster ingår:

  • Utformning och implementering av compliance-program
  • Visselblåsning och hantering av missförhållanden av allmänt intresse, inklusive tillhandahållande av intern rapporteringskanal
  • Dataskydd, exempelvis analyser av dataflöden och rollfördelningar, konsekvensbedömningar och intresseavvägningar, upprättande av biträdesavtal och rådgivning vid tredjelandsöverföringar
  • Regelverket avseende arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
  • Sanktioner och exportkontroll
  • Hantering av CSR-relaterade frågor
  • Frågor relaterade till arbetsmiljö och arbetsmiljöbrott
  • Intressekonfliktshantering
  • Antikorruption

Utbildningar och seminarier

Vi håller regelbundet utbildningar och seminarier inom Compliance & Regulatory. Följ oss gärna på LinkedIn för att ta del av våra inbjudningar.

Kontakta oss om du vill ha mer information

Kerstin Eifrém (gruppansvarig), Nicklas Lång, Elsa Elmgren Stenkula, Sofia Persson, Shkurta Pepaj